DATE: Thursday, February 28, 2019
TIME: 10:00 am
LOCATION: Swami Krishnananda Bharathi Ashram, Paiyyanur, Kerala
VENUE: Strings Attached - Paiyyanur, Kerala
Strings Attached – Swami Krishnananda Bharathi Ashram, Paiyyanur Thursday, February 28, 2019

Strings Attached will perform at Swami Krishnananda Bharathi Ashram, Paiyyanur on 28th Feb, 2019.