DATE: Sunday, December 17, 2023
TIME: 6:00 pm
LOCATION: Nada Sudha, SGS Ashram, Velachery
VENUE: Nada Sudha
Veena Concert – Nada Sudha Sunday, December 17, 2023

Dr. Jayanthi Kumaresh – Veena

Shri Sankaranarayanan – mridangam

Shri Trichy Krishna – Ghatam