LABEL: Charsur Digital Workstation
Chennai December Season 2007

Artistes

Dr. Jayanthi Kumaresh Veena
P. Satish Kumar Mridangam
Giridhar Udupa Ghatam

  1. Meru Samana
  2. Palintuvo
  3. Santana Gopalam
  4. Narayana
  5. Ragam, Tanam, Pallavi – Guruvarulam Tiruvaru
  6. Tillana