DATE: Tuesday, January 2, 2024
TIME: 6:15 pm
LOCATION: Ragasudha Hall
VENUE: Nada Inbam
Veena Concert – Ragasudha, Chennai Tuesday, January 2, 2024

Dr. Jayanthi Kumaresh – Veena

Shri Sankaranarayanan – mridangam

Shri Trichy Krishna – Ghatam.